Privacyverklaring KOS Baak

PRIVACYVERKLARING

De stichting Kermis en Oranje Stichting (KOS) Baak respecteert de privacy van alle betrokkenen bij het werk van de stichting. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zij zal er alles aan doen om de gegevens veilig op te slaan. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven of verkocht. In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens de stichting verzamelt en hoe we die gebruiken.

De KOS verzamelt gegevens van donateurs/adverteerders en van vrijwilligers. Voor beide groepen heeft het verzamelen van de gegevens als doel de betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting te vergroten. Dit gebeurt o.a. door het opbouwen en in stand houden van groepen vrijwilligers en donateurs. Meer specifiek heeft het verzamelen van de gegevens van de donateurs/adverteerders als doel het verzorgen van de donaties en (reclame) advertenties. Het betreft zaken als naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens als bankrekeningnummers en/of bankmachtigingen worden niet opgeslagen. Het verzamelen van de gegevens van de vrijwilligers heeft als doel het kunnen inzetten van de vrijwilliger bij de activiteiten van de stichting. Het betreft naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij krijgen deze gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

De KOS bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden. Als een donateur of vrijwilliger aangeeft niet langer betrokken te willen zijn bij de stichting worden de gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.
De donateur of vrijwilliger kan ten alle tijden inzage hebben in zijn gegevens en eventueel
wijzigingen doorgeven. U kunt daarvoor contact opnemen met het bestuurslid dat belast is met de communicatie (secretaris).
Omdat we op dit moment beschikken over veel donateurs en vrijwilligers achten wij het niet goed mogelijk om nu aan u allen toestemming te vragen over bovenstaande verwerking van gegevens.
Bij nieuwe donateurs of vrijwilligers vragen we wel om toestemming.
Er is volgens de AVG een Toestemmingsverklaring van betrokkene nodig voor het maken van beeldmateriaal en/of geluidsopnames. Het is voor de KOS niet mogelijk om dit aan iedereen te vragen als er bijvoorbeeld foto’s of video beelden gemaakt worden tijdens de jaarlijkse kermis of met Koningsdag. Wij verzoeken een ieder die daar bezwaar tegen heeft dat bij ons kenbaar te maken.
Als u vindt dat de stichting niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat, vragen wij u een bericht te sturen naar de stichting. Mochten wij er niet samen uitkomen en u niet goed helpen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Stichting Kermis en Oranje Stichting (KOS) Baak
www.baaksekermis.nl
secretariaat@baaksekermis.nl